Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)

  นักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ (Smart Meat Processors)

  หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ : ผู้เรียนรู้วิธีการดูแลสัตว์ก่อนนำไปฆ่า วิธีการชำแหละ การตัดแต่งซาก ผู้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์หลังการฆ่า ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและการจัดเกรดคุณภาพชิ้นเนื้อ ผู้เรียนสามารถตรวจสารเร่งเนื้อแดงได้ ผู้เรียนรู้วิธีการจัดการและการเก็บรักษาเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายสด@26 มิ.ย. 65 16:47
 • ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

  ประกาศนียบัตรการจัดการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

  ปฐมนิเทศ บรรยายพิเศษ หัวข้อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุและความต้องการด้านกำลังคนสุขภาพผู้สูงอายุ : หัวข้อ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุและความต้องการด้านกำลังคนสุขภาพผู้สูงอายุ"@26 มิ.ย. 65 15:28
 • ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  ธุรกิจปลาสวยงามออนไลน์แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  วินิจฉัยโรคปลาสวยงามเบื้องต้น : เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะและเรียนรู้เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากปรสิตในปลาสวยงาม ทั้งปรสิตภายนอก (External Parasite) และปรสิตภายใน (Internal Parasite) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ แบบ smart microscope สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากปรสิตในปลาสวยงาม@26 มิ.ย. 65 11:02
 • นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  นวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอนาคต

  ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ และ เริ่มสร้างแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต้นแบบของตนเอง@26 มิ.ย. 65 00:11
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer

  หลักสูตรประกาศนียบัตร นักเทคโนโลยีจัดการตลาดธุรกิจดิจิทัล สู่ Smart Marketer

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ : ผู้อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ กลยุทธ์ Digital CRM และ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ผู้อบรมได้ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์ ผู้อบรมได้สร้างบัญชี Line Official Account ของธุรกิจตนเอง@25 มิ.ย. 65 22:13
 • การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์

  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสารในยุคดิจิทัลและปฏิบัติการ : มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ ด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่าง เหมาะสม   สามารถบูรณาการความรู้ หลักการของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการบริหารจัดการ  หลักจิตวิทยา หลักการใช้ภาษา หลักศิลปะ หลักกฎหมายและจริยธรรม นำมาประยุกต์ใช้เป็น พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้@25 มิ.ย. 65 14:05