Home Page

ประกาศ: ข้อเสนอหลักสูตรปี 2562-2564 ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว หากเจ้าของหลักสูตรได้ทำการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ขอให้เจ้าของหลักสูตรทำการคลิกปุ่ม "เสนอพิจารณา" จากหน้า "รายละเอียดข้อเสนอหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้า สป.อว. ทำการผ่านให้เป็นติดตามหลักสูตร และบันทึกข้อมูลในการติดตามในขั้นตอนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

@3 พ.ย. 64 17:23

แผนที่นำทางใหม่ สำหรับอุดมศึกษาไทย

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

กิจกรรม

ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

@13 พ.ย. 64 12:38
.-primary .title { display:none !important; }#primary .nav.-page{ display:none; }ชมวีดีโอ ย้อนหลัง งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.วันที่ 24 พย 2564 ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วใ

หัวข้อทั้งหมด

มัลติมีเดีย

วีดีโอ

@13 พ.ย. 64 19:44

การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)

@3 พ.ย. 64 17:15
ชม วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65)การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565เปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย เรื่อง โบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการผลิตกำลังคนหลังวิกฤตการณ์โควิด-19โ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศ : วันที่ 26 มีนาคม 2566 ผู้เข้าอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพจำนวน 45 คนเข้ารับใบประกาศเมื่ออบรมครบตามข้อกำหนดหลักสูตรทั้งรูปแบบ Online และ Onsite@30 พ.ค. 66 09:24
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  Module 14: การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรสมาคมแพทย์แผนไทย : วันเสาร์ที่ 25 มีค. 66 และวันอาทิตย์ที่ 26 มีค. 66 คุณครูช่า คุณภณชา บุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยณชาสปาแอนด์มาสาจ และคณะ ที่มาสอนการนวดไทยเพื่อสุขภาพให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ผู้เรียนจำนวน 45 คน สามารถเรียนรู้ศาสตร์การนวด การกดจุดสำคัญได้@30 พ.ค. 66 09:16
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  Module 13: ศาสตร์แห่งความหอม และสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม โดยวิทยากรสมาคมแพทย์แผนไทย : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก พท. ธันยนันท์ เรืองเดชธนาวุฒิ แพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม สภาการแพทย์แผนไทย กรรมาธิการผู้ร่างกฎหมายการแพทย์แผนไทย และ ดร. เอกณัฏฐ์ เรืองเดชธนาวุฒิ ประธานอำนวยการหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการเป็น Wellness destination ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ผู้เรียนจำนวน 45 คน สามารถเข้าใจเรื่องสมุนไพรและสามารปรุงแต่งกลิ่นความหอมได้@30 พ.ค. 66 09:14
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  Module 12: การจัดการพลังงานน้ำและขยะในธุรกิจที่พักอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็น Wellness Destination โดยวิทยากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา ชัยศิริถาวรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) บรรยายในหัวข้อ การจัดการพลังงานในธุรกิจที่พักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น Wellness Destination และ การจัดการน้ำและขยะในธุรกิจที่พักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเป็น Wellness Destination ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ผู้เรียนจำนวน 45 คน สามารถเข้าใจการจัดการพลังงานน้ำและขยะในธุรกิจที่พักอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็น Wellness Destination@30 พ.ค. 66 09:12
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  Module 11: ศักยภาพของตลาด ความเป็นไปได้และมาตรฐานที่พักและการดูแลเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุของธุรกิจที่พักสำหรับผู้สูงอายุ โดยแพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร : วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร มืออาชีพศาสตร์สุขภาพ ผู้เป็นโมเดลต้นแบบที่พักผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุชื่อดังแห่งสภากาชาดไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งคอนโดสวางคนิเวศ และยังดำรงตำแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท เข้าบรรยายในหัวข้อ “ศักยภาพของตลาดและความเป็นไปได้ของธุรกิจที่พักสำหรับผู้สูงอายุ" และ "มาตรฐานที่พักและการดูแลเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส ผู้เรียนจำนวน 45 คน สามารถเข้าใจศักยภาพของตลาด ความเป็นไปได้และมาตรฐานที่พักและการดูแลเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุของธุรกิจที่พักสำหรับผู้สูงอายุ@30 พ.ค. 66 09:10
 • การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  การพัฒนาศักพยภาพบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการบริการเชิงสุขภาพ

  Module 10: การปฐมพยาบาลสำหรับธุรกิจที่พักการกู้ชีพสำหรับบุคลากรธุรกิจที่พักเพื่อรองรับการเป็น Wellness Destination โดยวิทยากรจากหลักสูตรพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566ห อาจารย์ดร.พว.วิวินท์ ปุรณะ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมพยาบาลวิชาชีพ ห้องฉุกเฉิน จากวชิรพยาบาล ที่ได้มาให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพพื้นฐานณ ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เรียนจำนวน 45 คน สามารถมีทักษะการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้นได้ได้@30 พ.ค. 66 09:08